ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಲೇಖನಮಾಲೆ – ಪಾಶುರಂ 24

ಪರಮಾತ್ಮನ ನಡಿಗೆಯ ಅಂದ,  ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವೀರ್ಯ ತೇಜಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಗೋಪಕನ್ಯೆಯರು ಕಂಡು ಆನಂದಿತರಾಗಿ ಮಂಗಳ ಹಾಡುವ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ  #ಪಾಶುರ ಕಮಲಮ್ಮನವರ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಲೇಖನಮಾಲೆ – ಪಾಶುರಂ 23

ನಾಲಾಯಿರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕಕಡೆ ಕಂಡುಬರುವ ಆನ್ವಯಿಕ ಪಾಶುರಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನರಸಿಂಹಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯ ಪಾಶುರ ಕಮಲಮ್ಮನವರ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಲೇಖನಮಾಲೆ – ಪಾಶುರಂ 22

ಉಪದೇಶ ಲಬ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನ ವಿರಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದುರಭಿಮಾನವು ನಿವೃತ್ತಿಹೊಂದಿ, ಅನನ್ಯಾರ್ಹ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ಪಾಶುರ, ಕಮಲಮ್ಮನವರ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಲೇಖನಮಾಲೆ – ಪಾಶುರಂ 21

ಗೋದಾದೇವಿಯು ನೀಳಾದೇವಿಯನ್ನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನನ್ನು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸುವ ಸುಪ್ರಭಾತವಿದು.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಲೇಖನಮಾಲೆ – ಪಾಶುರಂ 20

ಮೂವತ್ತಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೈಲಾಗದೆ ಬಿಟ್ಟ ಗಜೇಂದ್ರನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಭಗವಂತನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬಿಡಿಸಿದಹಾಗೆ, ಆಚಾರ್ಯನೊಬ್ಬನೇ ಆಶ್ರಿತ ಚೇತನರನ್ನು ಭಗವದ್ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ  ತೊಡಗಿಸಬಲ್ಲನು.  ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಮ್ಮನವರ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಲೇಖನಮಾಲೆ – ಪಾಶುರಂ 18

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಂತರಂಗ ಪ್ರಿಯಳಾದ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪಳಾದ ನೀಳಾದೇವಿಯನ್ನು ನಪ್ಪಿನ್ನೈ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯಲ್ಲಿಗಿಂತಲೂ ನಂದಗೋಪನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದ ಈಕೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುವ 18ನೇ ಪಾಶುರ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಲೇಖನಮಾಲೆ – ಪಾಶುರಂ 16

ನಾವು ಕದವನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಳ ಹೋಗೆವು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದ್ವಾರಪಾಲಕನೇ ತೆರೆಯಬೇಕು. ಪ್ರತಿಷೇದಿಸಿದವರ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸ್ವಾದುತರ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಆ ಭಗವಂತನ ಸುಪ್ರಭಾತವನ್ನು ಗೋಪಿಯರು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಲೇಖನಮಾಲೆ – ಪಾಶುರಂ 15

ಶುಕಶಾಬಕವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳುವಹಾಗೆ, ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿತವಾದ ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಹೇಳುವುದು ಸಚ್ಚಿಷ್ಯನ ಲಕ್ಷಣ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಲೇಖನಮಾಲೆ – ಪಾಶುರಂ 14

ಜ್ಞಾನ-ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣರಾದ ಭಾಗವತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ‘ಅಹಿಂಸಾ , ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ದಯಾಪುಷ್ಪ , ಕ್ಷಮಾ, ಜ್ಞಾನ, ತಪ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ’ ಎಂಬ ಅಷ್ಟ ಕಮಲಗಳು ಅರಳಿವೆ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಲೇಖನಮಾಲೆ – ಪಾಶುರಂ 12

ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣದ ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಅರಿವು ಅಗತ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಅರಿವಿಗಾಗಿ ಅವನ ಬಗೆಗಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ .

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಲೇಖನಮಾಲೆ – ಪಾಶುರಂ 11

ಭಗವದಾಜ್ಞೆ, ಭಗವದಿಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ  ಮುಕ್ತಿಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ  ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.