ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಾತೃಗುಪ್ತನ ರೋಮಾಂಚಕ ಚರಿತ್ರೆ – ಮುಕ್ತಾಯ

ಮಾತೃಗುಪ್ತನ ಹಿರಿಮೆಯೋ, ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಮಹಿಮೆಯೋ, ಪ್ರವರಸೇನನ ಗರಿಮೆಯೋ – ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬರೆದ ಕಲ್ಹಣನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೋ – ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇರುವ ಅವನ ರಾಜತರಂಗಿಣಿಯೋ – ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣೀಯವೇ ಸರಿ.
ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಏಕಿಲ್ಲ?

ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಾತೃಗುಪ್ತನ ರೋಮಾಂಚಕ ಚರಿತ್ರೆ

ಮಾತೃಗುಪ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಲ್ಹಣನು ಬರೆದಿರುವ ರಾಜತರಂಗಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಚಾರ ಹಾಗು ಅದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ – ಈ ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶ. ಅವಂತೀ ಭೂಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ಶಕಾರಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದವನು ಮಾತೃಗುಪ್ತ. ಮೂಲತಃ ಕಾಶ್ಮೀರ ದೇಶದವನಾಗಿದ್ದ ಈತ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಉಜ್ಜಯನಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ.

Dharma and Ecology

Our two greatest epics Ramayan and Mahabharata have extensively advocated an ecological balance even in eras when the natural habitats were intact and far from any damage.