ಕಥಾಮಾಲಿಕೆ: ಕಚ ಮತ್ತು ದೇವಯಾನಿ

ಇಂದ್ರನ ಮಗನಾದ ಕಚ ಅಸುರರ ಪುರೋಹಿತರಾದ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದದ್ದಾದರೂ ಏಕೆ? ಅವರ ಮಗಳಾದ ದೇವಯಾನಿ ಕಚನನ್ನು ಮೋಹಿಸಿದ್ದಾದರೂ ಏಕೆ? ಹೋದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಚ ಯಶಸ್ವಿಯಾದನೇ? ಓದೋಣ ಬನ್ನಿ ಕಥಾಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ.

editor note

Indic-Uvacha: The Individual And The Community

This is a Yagna. Our success depends on our ability to build a Discourse with all aspiring Indic Communities around us. The destination is very far and the journey complex. We will make it only when we indulge in this with each other respectfully

gurukul

The Tenali Pareeksha and the Astika Mahajanas

In the year 20-21, in line with the vision of Justice Kodandaramayya, the Foundation under the leadership of Senior Counsel, Supreme Court Sri P.S.Narasimha joined hands with Indic Academy to establish the Centre for Indic Studies in Law and Justice (CISLJ) .

ಕಥಾಮಾಲಿಕೆ – ಕರ್ದಮ-ದೇವಹೂತಿ – ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷದವರೆಗೆ

ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕರ್ದಮ-ದೇವಹೂತಿಯರ ಕಥೆ ಸೃಷ್ಟಿ-ತಪಸ್ಸು-ಭಕ್ತಿ-ಮೋಕ್ಷ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳುಳ್ಳ ಘನವಾದ ಕಥೆ. ಇದೋ, ನಮ್ಮ ಕಥಾಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ.

ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಉಭಯಕುಶಲೋಪರಿ- ಭರತನಿಗೆ ರಾಜಧರ್ಮ – ಭಾಗ ೩

ರಾಜನ ರೀತಿ, ರಾಜಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಬೃಹತ್ ಚಿಂತನೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನಿಂದ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಭರತನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ. ಕಡೆಯ ಭಾಗ.