ಗುಡಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೨೩ – ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಯೀ ದೇವೀ

ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ದಿವ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕೇ? ದೇವಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ? ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ? ಗುಡಿಯಸಂಭ್ರಮ – ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯ ಮಾಲಿಕೆ ಭಾಗ-೨: ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷಾರ್ಥ

ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಕಾಳಜಿಯಾದರೂ ಏನು? ಅದಕ್ಕೂ ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯಗಳ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧವಾದರೂ ಏನು? ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಗತಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವಾದರೂ ಏನು?

ಐಹೊಳೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಮೇಗುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮಹತ್ತರವಾದ ಶಾಸನ

ಐಹೊಳೆಯ ಮೇಗುತಿಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸನಕ್ಕೂ ಮಹಾಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕತೆಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಭಾರತವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುವ ಪುಷ್ಟಿಯಾದರೂ ಏನು?

ಭಾರತವರ್ಷ ಮಾಲಿಕೆ: ಸಂಜಯನಿಗೆ ಕಂಡ ಭಾರತವರ್ಷ 

ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತವರ್ಷ. ಸಂಜಯನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಭರತವರ್ಷದ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಸ್ವಾರಸ್ವಾದರೂ ಏನು? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ, ನಮ್ಮ ಭಾರತವರ್ಷ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ.

ಕಥಾಮಾಲಿಕೆ: ಧೀರೆ ಸಾವಿತ್ರಿ

ಮಹಾಭಾರತದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಶಸ್ತ್ರ-ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಂಗತೆ, ಧರ್ಮವಂತೆ, ಧೀರಮಹಿಳೆ. ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದಲೇ ಸತ್ಯವನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಯಮಧರ್ಮನನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಳ ಸಾಹಸಮಯ ಕಥೆ ನಮ್ಮ ಕಥಾಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ. 

ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯ ಮಾಲಿಕೆ-ಭಾಗ-I: ಪುರುಷಾರ್ಥದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವ ಚತುರ್ವಿಧದ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇನು? ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ತಳಹದಿಯಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ-ಸ್ವರೂಪದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇನು ? ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ? ಒಂದು ಪರಿಶೋಧನೆ.