ಮಹಾಪ್ರಯತ್ನದ ಸಂಕಲ್ಪ

ಭೀಮನಿಂದಲೇ ಏಕೆ ಜರಾಸಂಧನ ವಧೆ? ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಅರಮನೆಗೆ ಮಹಾಪರಿಶ್ರಮವೇ ಬುನಾದಿ. ಬನ್ನಿ ಮಹಾಭಾರತದ ನೀತಿಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ!

ಸತ್ಯಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪಾಲನೆಯ ಮರ್ಮ

ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಹಿತವೆನಿಸಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯವರ ಮನ ನೋಯಬಾರದು. ಅಂತಹ ಮಾತೇ ಸತ್ಯ. ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರವಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು. ಆಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯೇ ಧರ್ಮ. ಇದೇ ಮಹಾಭಾರತದ ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು.

Upanayana Samskara

Among the sixteen prominent samskaras that a dharmika is mandated to undergo, there are three samskaras that are in vogue even today, and relatively well practiced. The namakarana samskara where…

Flight Of Deities: A Tale Of Dharmic Resistance

प्रतिष्ठायां सुराणां तु देवतार्चानुकीर्तनं | देवयज्ञोत्सवं चापि बन्धनाद्येन मुच्यते || One must know the true nature and power of divine murthys while consecrating them; By worshipping such images through utsavas…