ಅ ಆ ಇ ಈ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳಿಗೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು

ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಅ ಆ ಇ ಈ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು? ಅವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಈ ರೀತಿ ಪೋಣಿಸಿದವರು ಯಾರು? ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ರಾಗು ಕಟ್ಟಿನಕೆರೆ