मौनस्य आत्मकथा

कवीनां मौनविषयकसूक्तानि अधिकृत्य मौनस्य आत्मकथारूपेण मौनस्य गुणदोषविवेचनम् अस्मिन् हास्यात्मके लेखे प्रस्तूयते