ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ

ಇಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ,ಘನತೆ , ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವ್ಯೆಚಾರಿಕ, ಕೆಚ್ಚು ತಂದು ಕೊಡುವುದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ.